Ma4, Ma4 Na3, Ma4 TE3 NP och Betygsättning del 2

NB: Enligt Skolverket krävs det att man skriver NP inom Ma4 eftersom den är den ”avslutande kurs för NA (inriktning naturvetenskap) och TE (inriktning teknikvetenskap)”. (För dem som läser nästa matematik kursen ligger Ma5 inom den s.k. programfördjupning dvs utanför program och programinriktning.)

Jag fick en fråga till som rörde National Prov…

Följdfråga till NP-frågan, om det nu är så att vår skola valt (utan elever) valt att ha NP för att lättare ge ett rättvist betyg, betyder det då att NP inte kan sänka ens betyg? NP blir ju en enormt stor press som bara därför kan visa ett dåligt resultat, sänks man då?

Följande text är tagit ifrån Skolverkets webbsida. I min tycke ger den en bra sammanfattning över hur nationella prov används som betygsunderlag i praktik. Även om sidan ligger under Skolverkets rubrik till ‘årskurs 9’ är informationen likadana för gymnasium.

Provets betydelse för betyget

Det nationella provet är framför allt ett stöd för läraren, så att betygssättningen ska bli likvärdig över hela landet. Det står inte i några lagar eller regler hur stor betydelse provets resultat har för betyget.

Läraren ska sätta betyg utifrån all tillgänglig information om elevens kunskaper i relation till kunskapskraven. Provresultatet utgör en viktig del av den informationen men är inte det enda underlaget för betygssättningen. Lärarens övriga underlag om elevens kunskaper bör därför vara så rikt som möjligt. Om undervisningen som eleverna har fått före provet tagit upp andra saker än det som provet tar upp är det förstås viktigt att detta tas i beaktande vid betygssättningen.

En elev kan ha en dålig dag

Ibland presterar elever bättre än normalt på provet, ibland sämre. Det vanligaste är ändå att provresultaten stämmer rätt väl överens med lärarens tidigare bedömning. Om elevens resultat avviker, måste läraren avgöra om det är den tidigare bedömningen som är mest korrekt eller om det finns anledning att ändra bedömningen. Läraren kan både höja och sänka betyget efter ett nationellt prov. Det är alltså fel att de nationella proven ”bara kan höja och inte sänka betyget”.

Om en elev inte får godkänt på ett delprov

Ibland kan en elev få godkänt resultat på hela provet trots att hon eller han inte fick godkänt på ett av delproven. Det här beror på att resultatet på ett delprov som inte når upp till godkänt kan kompenseras av goda resultat på övriga delprov. Anledningen till det här är att de enskilda provdelarna inte ger lika mycket information om elevens kunskaper som provet i sin helhet.

Har eleven då inte uppfyllt den delen av kunskapskravet?

Situationer kan uppstå som kan försvåra för elever att prestera på bästa sätt vid provtillfället. Proven är en del av lärarens bedömning, men läraren ska använda allt befintligt underlag för att bedöma om eleven uppfyllt kursplanens kunskapskrav.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *